Evelace Mallisto Menu

Evelace Oy:n rekrytoitavan jälleenmyyjän rekryyttirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 8.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Evelace Oy, Haaransuonkuja 8, 90240 Oulu

Y-tunnus 1024497-3

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Andrus Rajaniemi, puh 040 538 58 28, sähköposti etunimi.sukunimi@evelace.fi.

2. Rekisteröidyt

Evelace Oy:n rekrytoitavat jälleenmyyjät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen rekisterin tarkoitus on yhteydenpito rekrytoitavaan jälleenmyyjäehdokkaaseen sekä ehdokkaan soveltuvuusarviointi jälleenmyyjäksi rekrytointiprosessin yhteydessä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekrytoitavasta jälleenmyyjästä rekisteriin talletetaan:

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteröidyn luottotietoja kerätään tietopalveluyrityksiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Evelace Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Rekrytoitavan jälleenmyyjän henkilötietoja säilytetään 3 vuotta sen vuoden lopusta, jolloin rekrytointiprosessi on päättynyt.

Rekrytointi- ja koulutuspalkkioiden maksatukseen liittyvissä laskuissa ja tositteissa on rekrytoitavan jälleenmyyjän nimi, ja näitä säilytetään 10 vuotta sen tilikauden päättymisvuoden lopusta, jolloin suoritus on maksettu.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tämän työntekijät ja Evelace kouluttajat käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely on rajattu työntekijöille, jotka työtehtäviensä puolesta käsittelevät jälleenmyyjien rekrytointia minimointiperiaatetta käyttäen, ts. vain työtehtävien kannalta oleelliset tiedot ovat ko. työntekijän saatavilla.

Evelace kouluttajat käsittelevät henkilötietoja siinä laajuudessa kuin on tarpeen rekrytointitehtävien kannalta. Evelace kouluttajat ovat sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tämän tietosuojaselosteen ehtoja.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.